Aneta Gawin

Location Dublin 14
Contact Number 086 237 3765
Contact Aneta Gawin

Psychotherapy Training and Accreditation

Aneta is a fully qualified Gestalt psychotherapist and a clinical psychologist.

She holds a Postgraduate Diploma in Gestalt Psychotherapy from the Gestalt Institute of Ireland, validated by the South East Technological University (SETU), and is currently working towards an MA in Gestalt Psychotherapy. She also holds an MA in clinical psychology from The University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw, Poland.

Aneta is a graduate member of PSI (The Psychological Society of Ireland) as well as a pre-accredited member of IACP (Irish Association of Counselling and Psychotherapy) and adheres to the Code of Ethics of both.

Counselling and Psychotherapeutic Approach

As a Gestalt psychotherapist, Aneta works holistically and relationally, paying attention and staying present to the beauty and the fullness of human expression – through body, mind, and spirit. She trusts in the healing potential of a therapeutic relationship based on dialog, contact, and co-creation.

Aneta believes that “change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not” (Beisser, 1970) and is committed to providing a confidential and supportive space for people to freely and creatively explore how their past and present life experiences have shaped them the way they are now, and what they might need to face their challenges, be happier and live more choice-fully.

Aneta sees every person as unique, their difference as their beauty, and their inability or struggle as a potential for growth and creative adjustment. She meets clients where they are in their life journey, through authentic relational encounters and genuine curiosity.

Counselling Experience and Areas of Interest

Aneta has extensive experience as a therapist in both private sector and as a volunteer. She is also professionally involved in supporting the most vulnerable adults and their families in one of St. John of God’s intellectual disability services.

Aneta is committed to personal and professional development through psychotherapy and training. She attends professional supervision to maintain a high standard of therapeutic practice.

As part of her MA in Gestalt Psychotherapy, Aneta is inquiring into the area of gender identities, sexualities, and heteronormativity.

Aneta offers short and long-term support for adults who would like to engage in self-development process, improve their relationships, or who struggle with issues such as: anger, anxiety, loss, depression, body image, fertility, isolation/loneliness, self-care, self-esteem, sexuality, gender identity, stress, work/life balance, or other.

Aneta works in English and Polish.

Aneta’s fee is €70 per session

 

Szkolenie i akredytacja w zakresie psychoterapii

Aneta jest w pełni wykwalifikowaną psychoterapeutką Gestalt i psychologiem klinicznym.

Posiada ona Dyplom Psychoterapeuty Gestalt od Gestalt Institute of Ireland i South East Technological University (SETU), a obecnie pracuje nad uzyskaniem tytułu magistra psychoterapii Gestalt.  Ukończyła również studia magisterskie z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Aneta jest członkiem PSI (Graduate Member of The Psychological Society of Ireland) oraz pre- akredytowanym członkiem IACP (Irish Association of Counseling and Psychotherapy) i przestrzega Kodeksu Etycznego obu tych organizacji.

 Poradnictwo i podejście psychoterapeutyczne

Jako psychoterapeutka Gestalt, Aneta pracuje holistycznie i relacyjnie, zwracając uwagę i pozostając wrażliwą na piękno i pełnię ekspresji człowieka – poprzez ciało, umysł i ducha.  Aneta wierzy w uzdrawiający potencjał relacji terapeutycznej opartej na dialogu, kontakcie i współtworzeniu.

Aneta jest przekonana, że „zmiana następuje wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest, a nie wtedy, gdy próbuje stać się tym, kim nie jest” (Beisser, 1970) W swojej pracy z klientem, tworzy ona pełną poufności i wsparcia przestrzeń, w której ludzie mogą swobodnie i w twórczy sposób odkrywać i doznawać jak ich przeszłość i obecne doświadczenia życiowe ukształtowały ich takimi, jakimi są teraz, oraz czego potrzebują, aby stawić czoła trudnym wyzwaniom, być szczęśliwszymi i bardziej świadomie podejmować wybory w swoim życiu.

Aneta postrzega każdą osobę jako wyjątkową, jej odmienność jako piękno, a poczucie niemocy lub niepełnosprawność jako potencjał do rozwoju i twórczego dostosowania.  Spotyka ona klientów tam, gdzie aktualnie są w swojej życiowej podróży, poprzez autentyczną relację i szczerą ciekawość.

Doświadczenie i obszary zainteresowań

Aneta ma bogate doświadczenie jako terapeutka zarówno w sektorze prywatnym, jak i jako wolontariuszka. Jest również zawodowo zaangażowana we wspieranie najsłabszych osób dorosłych i ich rodzin w jednym z ośrodków dla osób niepelnosprawnych umysłowo organizacji St. John of God.

Aneta jest w ciągłym procesie rozwóju osobistego i zawodowego poprzez psychoterapię i szkolenia. Regularnie korzysta ona z profesjonalnej superwizji klinicznej, w celu utrzymania wysokiego standardu swojej praktyki terapeutycznej.

W ramach studiów magisterskich z psychoterapii Gestalt, Aneta zgłębia obszar tożsamości płciowych, seksualności i heteronormatywności.

Aneta oferuje krótko i długoterminowe wsparcie dla osób dorosłych, które chciałyby zaangażować się w proces samorozwoju, poprawić swoje relacje lub zmagają się z problemami takimi jak: złość, lęk, strata, depresja, obraz ciała, bezpłodność, izolacja/samotność,  dbanie o siebie, poczucie własnej wartości, seksualność, tożsamość płciowa, stres, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym lub inne.

Aneta pracuje w języku angielskim i polskim.

Cena za sesję z Anetą wynosi €70.

 

Articles by Aneta Gawin